PROPOSTA EDUCATIVA

Enllulla’t és un programa educatiu adreçat a l’alumnat del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu de la proposta és que els alumnes es familiaritzin amb la vida i l’obra de Ramon Llull i en coneguin la importància literària i històrica, alhora que treballen la relació entre els valors que s’hi poden descobrir i la seva pròpia vida quotidiana.

El programa es compon de nou unitats didàctiques independents però complementàries, que en faciliten l’aplicació modular. Així, cada centre educatiu pot triar quines unitats didàctiques incorpora i en quin moment de la seva programació del curs escolar.

Els temes i els continguts de cada unitat han estat específicament dissenyats per a promoure el treball per competències i perquè es puguin desenvolupar en el marc d’una matèria concreta. Hem volgut proporcionar un material d’aplicació transversal per repartir la càrrega lectiva en les diverses àrees de coneixement del currículum escolar, sense centrar-nos exclusivament en les àrees que solen ocupar-se de Ramon Llull, les de Llengua catalana i literatura.

Arbre de la ciencia
BLOC
MATÈRIA
UNITAT DIDÀCTICA
L’ESCRIPTOR I LA SEVA ÈPOCA Llengua catalana i literatura (1 i 2) RAMON LLULL – L’ESCRIPTOR
RAMON LLULL – L’AUTODIDACTE
Ciències Socials: geografia i història RAMON LLULL – EL VIATGER
CIÈNCIA I LÒGICA Matemàtiques RAMON LLULL – EL LÒGIC
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia RAMON LLULL – L’ORDENADOR
Ciències de la naturalesa: física i química RAMON LLULL –  L’INVESTIGADOR
CRÍTICA, DIÀLEG I RELIGIÓ Cultura i valors ètics RAMON LLULL – EL CRÍTIC
 Religió RAMON LLULL –  EL DIALOGANT
SÍNTESI DELS APRENENTATGES Educació visual i plàstica RAMON LLULL – L’INSPIRADOR

Podeu descarregar en format pdf tant la Guia d’orientacions didàctiques com les fitxes de l’alumnat i les guies de suport a la feina docent de cada unitat didàctica mitjançant els enllaços següents: